جابه جایی مدیران بر کرسی های شهرداری زاهدان
جابه جایی مدیران بر کرسی های شهرداری زاهدان
انتصابات جدید در شهرداری زاهدان اگر چه منجر به حذف چند مدیر ناکارامد از کرسی های مهم مدیریتی شد اما در کل به دلیل جابه جایی همان مدیران همیشگی در میان معاونت ها، سازمان ها و مناطق، توسعه پایدار و حل مشکلات شهری را باز هم به تاخیر انداخت.

اگر یک مدیر توانمند باشد حتی بر کرسی های غیر تخصصی هم بعد از چند ماه مسلط شده و از خود اندک نبوغی نشان خواهد داد. اگر این مدیران توانمندی داشتند امروز شهرداری زاهدان در پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان نبود. اگر چه این انتصابات نسبت به گذشته قابل تامل تر است اما گره ای از مشکلات شهری حل نخواهد کرد. شهرداری زاهدان زیر سیطره سلطه ی مسجد مکی و استخدام ها و انتصابات طایفه ای، فرصت جذب نیرو از طریق ازمون را از شهرداری گرفته و زمینه ورود طوایف سهیم در پیروزی لیست سبز را به شهرداری مهیا نموده است. این رویکرد تحمیلی به شهرداری باعث شده افرادی با حداقل تحصیلات و دانش به شهرداری ورود کرده و مدیریت شهری از وجود نخبگان محروم شود.