کیانوش نادریان سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی شد
کیانوش نادریان سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی شد
کیانوش نادریان هدایت تیم ملی کبدی ساحلی مردان و زهره تربتی نژاد هدایت تیم جوانان دختر را برعهده گرفتند.

به گزارش دیار عیار، سرمربیان تیم‌های ملی کبدی زنان و مردان و ساحلی و جوانان دختر مشخص شدند.

بر همین اساس نواب تازه قلعه به عنوان سرمربی تیم ملی کبدی سالنی مردان و ماهرخ دانشی به عنوان سرمربی تیم ملی کبدی سالنی زنان انتخاب شدند.

همچنین کیانوش نادریان هدایت تیم ملی کبدی ساحلی مردان و زهره تربتی نژاد هدایت تیم جوانان دختر را برعهده گرفتند.